یکی دیگر از ضوابط مربوط به طراحی نما خصوصا در منطقه 1 تهران در خصوص تقسیم بندی مناسب نما و تناسب ساختمان با محیط پیرامون است که در این موارد نمای ساختمان باید هماهنگی لازم با سایر عناصر الحاقی را دارا باشد.

طبق این ضوابط نماهای غیر متناسب با منطقه مجوز لازم برای ساخت را نمی گیرند.